පාඨමාලා තොරතුරු

ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD1 )
වර්ගය අර්ධකාලීන
කාලය පැය 150
අවශ්‍යතාව

වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි හා අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාගය සමත්ව තිබීම හෝ අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලීම.

සමාලෝචනය

ගෘහ සැලසුම් ශීල්පය පිළිබඳ ප්‍රාථමික පාඨමාලාව වන මෙහි, ද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණ ගැනීම පිළිබඳ ව අන්තර්ගත වේ. තවද ගොඩනැගිලිවල සරල වෙනස් කිරීම් පිළිබඳව සරල අවබෝධයක් ද මෙහිදී ලබාගත හැකි ය.

අභිප්‍රාය

මෙම පාඨමාලාව සාර්ථකව හැදෑරීමෙන් ගෘහ සැලසුම් ශිල්පයට අදාළ නීති රීති වලට අනුකූලව සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකියාව ලබාගනියි.

අන්තර්ගතය
  • ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය හඳුන්වා දීම
  • අවශ්‍ය උපකරණ හා ඇඳීම් ද්‍රව්‍ය
  • සෘජු ප්‍රක්ෂේපණය
  • පොදු හරස්කඩ සංකේත
  • විවිධ පස් සඳහා අත්තිවාරම් කාණු යෙදීම
  • අත්තිවාරම් සැලැස්ම
පාඨමාලා ගාස්තුව රු.16,500
පෙර පිටුවට